07
JUN
2022

Trinity Sunday (13th June 2022)

An Tríónóid Naofa

Nascaim  mé féin, inniu le neart tréan, guí na Tríonóide, is creideamh tréanmhar ins an Triúr. (Lúireach Phádraig)

Ar mhórfhéile an lae inniu táimid ag ceiliúradh leis an Eaglais uile an rúndiamhair is mó agus is doimhne dár gcreideamh: An Tríonóid Naofa.

Is é teagasc na hEaglaise ó thús gur Athair, Mac agus Spiorad Naomh é Dia, agus fós gur aon Dia amháin é.

Tá a fhios againn gur nochtaigh an Eaglais an teagasc seo ach gur deacair dúinn é a mhíniú. Ó lá ár mbaiste agus roimhe sin tá áit lárnach ag an an rúndiamhair mhór seo inár mbeatha. Cé chomh minic is atá comhartha na croise déanta againn: ag glaoch ar an Triúr, Athair, Mac agus Spiorad Naomh?. Guímid an Glóir don Athair go mion minic chomh maith.

Inár dtraidisiún Gaelach féin bhí ár gcreideamh sa Tríonóid an-láidir ón uair a tugadh bronntanas an chreidimh Chríostaí dúinn mar phobal.  Cuirtear an creideamh seo in iúl go deisbhéalach i Lúireach Phádraig.

Níor tharla athfhoirmliú ar an dteagasc seo go dtí an ceathrú haois ag Comhairle Nicaea sa bhliain 325. Seo an chéad uair a mhúin an Eaglais go hoifigiúil gur Dia é ár nDia a chónaíonn i gcomhluadar grá, aon Dia amháin ach triúr pearsa.

Ó bhí mé I mo dhéagóir chaith mé tamall gach samhradh in aice na farraige, i gceantair Ghaeltachta a bhfuil go leor tearmainn chiúin iontu. Im aonar, suite ar charraig, ba bhreá liom a bheith ag amharc ar an Aigéan Atlantach agus ag déanamh iontais dá leithead gan teorainn, dá doimhneacht diamhrach, dá háilleacht mhealltach. Mhothaigh mé go raibh mé ar bhruach na síoraíochta! .

B’fhéidir gur mar gheall ar na cuimhní cinn seo a tarraingíodh mé, níos deireanaí i mo saol, chuig paidir álainn Chaitríona Siena don Tríonóid Naofa:

A Dhia shíoraí, a Thríonóid síoraí, is rúndiamhair thú comh domhain leis an bhfarraige. Dá mhéid a chuardaím is ea is mó a aimsím agus dá mhéid a aimsím is mó a chuardaím thú. Ach ní bhím sásta riamh; fágann an méid a aimsím níos mí-shásta ná riamh mé.

Agus muid ag éisteacht le briathar Dé ar an lá seo is léir dúinn go ndéanann briathra an tSoiscéil agus an Eagna araon, cur síos ar Dhia a lorgaíonn muid, a nascann linn, a threoraíonn, a ghlaonn agus a mhúnlaíonn muid.  Sa soiscéal foilsíonn Dia dúinn trí Íosa a bheatha inmheánach féin, a ghrá, a chineáltacht agus a chneastacht, Tá beatha inmheánach Dé tugtha dúinn mar eiseamláir den bheatha Chríostaí san Eaglais.

Meabhraíonn Pól ina litir chuig na Rómhánaigh dúinn go bhfuil: ár gcroí líonta de ghrá Dé tríd an Spiorad Naomh a tugadh dúinn.

Labhraíonn Íosa lena dheisceabail agus linne: Nuair a thiocfaidh sé siúd, Spiorad na Fírinne, treoireoidh sé sibh chun an uile fhírinne. Óir ní uaidh féin a labhróidh sé; labhróidh sé na nithe a chuala sé, óir is de mo chuidse a ghlacfaidh agus a inseoidh sé daoibh  .An uile ní dá bhfuil ag m’Athair, is liomsa é. Uime sin a dúirt mé: ‘Is de mo chuidse a ghlacfaidh agus a inseoidh sé daoibh’.

Cé níos fearr ná Caitríona Siena a d’fhéadfaidh iarracht cur síos a dhéanamh ar ghrá buan Dé agus ar an mbeatha phearsanta inmhéanach seo ar mhian leis a roinnt linn?

A Thríonóid Shíoraí, a Dhiacht, a rúndiamhair chomh domhain leis an bhfarraige, ní fhéadfá bronntanas níos mó a thabhairt dom ná Tú féin. Óir is tine thú, de shíor ar lasadh gan mhúchadh, ach a mhúchann an grá leithleasach a líonann mo bheatha. Sea, is tine thú a dhíbríonn an fuacht, a shoilsíonn an aigne lena solas agus a nochtann do fhírinne fhéin dom.

Ar an lá seo, ní gá dúinn rúndiamhair na Tríonóide a mhíniú. Ina áit sin, ní mór dúinn an Tríónóid a cheiliúradh agus a aireachtáil inár mbeatha féin.

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh.

Siobhán Ní Mhaoilmhicíl OP

 

 ****************************************************************************************************************

 

Trinity Sunday

I bind unto myself to-day the strong name of the Trinity by invocation of the same the One in Three and Three in One (From The Lorica if St Patrick)

 On to-day’s great feast we are celebrating with the whole Church the greatest mystery of our faith: The Blessed Trinity

The idea that God is Father, Son and Holy Spirit, and yet one God, has been the teaching of the Church since the very beginning.  We know it is revealed doctrine but one that is difficult to explain.  Since the day of our baptism and before this great mystery has been central to our lives. How often have we made the sign of the cross, calling on the Three, Father, Son and Holy Spirit! Each day we repeat the Glory be to the Father many times.

In our own Irish tradition our faith in the Trinity has been strong and steadfast since the time we as a people received the gift of faith and this faith is eloquently expressed in St. Patrick’s Breastplate.

The reformulation of this doctrine did not happen until the fourth century at the Council of Nicaea in the year 325. It’s the first time the Church officially taught that our God is a God who lives in a community of love, one God in three persons.

Since my teens I spent some time every summer near the sea, in areas of the Gaeltacht which have many quiet havens.  Alone, perched on a rock I loved to gaze at the great Atlantic Ocean.  I was in awe of its immensity, its mysterious depth and its captivating beauty.  It seemed to go on forever and I felt I was on the brink of eternity! .

Perhaps because of these memories I was drawn, later in life, to the beautiful prayer of Catherine of Siena to the Blessed Trinity:

Eternal God, eternal Trinity, you are a mystery deep as the sea, the more I search the more I find and the more I find the more I search for you. But I can never be satisfied; what I receive will ever leave me desiring more.

 As we listen to God’s word on this day, we discover that both the Gospel text and Wisdom, depicted in Proverbs, describe a God who seeks us, who connects with us, who guides, calls and shapes us. The gospel passage relates this mystery and the relationship between the three persons of the Trinity. Jesus reveals some of the characteristics of that inner relationship and provides us with insights into how we should interact, since we are made in the image and likeness of God   Paul in his letter to the Romans reminds us: God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us.

Jesus speaks to his disciples and to us: When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, he will take what is mine and declare it to you. .All that the Father has is mine. For this reason, I said that he will take what is mine and declare it to you.

Who better than Catherine of Siena can attempt to describe God’s infinite love and life which he desires to share with us his creatures?

Eternal Trinity, Godhead, mystery deep as the sea, you could give me no greater gift than the gift of yourself. For you are a fire ever burning and never consumed, which itself consumes all the selfish love that fills my being. Yes, you are a fire that takes away the coldness, illuminates the mind with its light and causes me to know your truth.

On this day, there is no need to explain the mystery of the Trinity. Instead, our need is to celebrate it and to live it.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

Siobhán Ní Mhaoilmhicíl OP

 

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *